ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО ПРИЄДНАННЯ
ДО ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ
КОВОРКІНГУ

У порядку та на умовах, що наведені далі пропонується невизначеному
колу осіб надання послуг Коворкінгу у обсязі, що визначений нижче, якщо
контекст не вимагає іншого

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Акцепт — повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти. Моментом Акцепту вважається оплата Замовника за обраний ним Пакет послуги Коворкінгу у порядку та за ціною, визначеною цим Договором, за умови надання правдивої та достовірної інформації про себе при заповненні Заявки.

1.2. Виконавець — фізична особа-підприємець, що надає Замовнику послуги на умовах цього Договору та у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.3. Продавець – Фізична особа-підприємець Яцентюк Олександр Вікторович (ідентифікаційний код 3060405573), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Суми, вул. Богдана Хмельницького, буд.1

1.4. Замовник – фізична особа/фізична особа — підприємець/юридична особа, яка за власним бажанням звернулась до Виконавця з метою отримання послугою Коворкінгу, сплатила за послугу Коворкінгу та погоджується з умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймає умови цього Публічного договору.

1.5. Заявка – звернення Замовника до Виконавця про замовлення послуги Коворкінгу за цим Договором, здійснене шляхом заповнення бланку, розробленого та розміщеного Виконавцем за місцем надання послуг Коворкінгу або за допомогою онлайн-сервісу.

1.6. Зміст Заявки визначається Виконавцем та відмова Замовника від її заповнення розглядається Сторонами як відмова від укладання цього Договору. Замовник заповнює Заявку лише при першому зверненні до Виконавця за певним Пакетом послуг Коворкінгу. У разі змін у відомостях про Замовника, зазначених в Заявці, Замовник зобов’язаний повідомити про такі зміни Виконавця у передбачений договором строк. Зони загального користування – частина Простору, яка доступна для загального користування всіма Резидентами Простору. До Зони загального користування не входять Кімнати для переговорів, Кімнати спільного користування.

1.7. Доступ до Коворкінгу – опція доступу до Загального Простору та/або інших визначених Пакетом послуг приміщень з використанням магнітної картки, виданої Виконавцем Замовнику та визначеним ним Резидентам.

1.8. Робоче місце - місце, оснащене Обладнанням, бездротовим доступом до мережі Інтернет, розраховане на одну особу. Обладнання - наявні у приміщенні меблі (офісний стіл та стілець (крісло)), а також інші речі (кавомашина, електрочайник, принтер, канцелярські товари тощо), вартість користування якими включено у вартість Послуг.

1.9. Закритий офіс — закріплена за Резидентом, відокремлена частина Простору, доступ до якої здійснюється через систему контролю доступу, та доступ до якої надається Резиденту, його працівникам та/або особам з якими Резидент перебуває в договірних правовідносинах.

1.10. Кімната спільного користування — відокремлена частина Простору (Кімната), доступ до якої одночасно надається декільком Резидентам Простору для їх спільного використання такої кімнати.

1.11. Кімната для переговорів – відокремлена частина Простору облаштована для проведення ділових зустрічей та яка може використовуватись Резидентом, за умови її попереднього бронювання через систему бронювання Кімнат для переговорів.

1.12. Адміністратор коворкінгу - уповноважена Виконавцем особа, що організовує діяльність коворкінгу, сприяє взаємодії відвідувачів, контролює виконання загальних правил поведінки у коворкінгу. Тарифний план, тариф - комплекс послуг, що надається Виконавцем Замовнику по цьому Договору, період надання таких послуг та їх вартість. Мінімальний період надання послуг по тарифному плану – один день, максимальний період надання послуг по тарифному плану - один календарний місяць, якщо Сторони не погодять інше.

1.13. Пакет послуг – певний обраний Замовником комплекс прав та обов’язків з організації надання доступу до Коворкінгу Замовника та визначених ним Резидентів відповідно до умов цього Договору.

1.14. Правила користування приміщенням Коворкінгу «Infinity Space» — правила, які регулюють перебування та поведінку на території та є обов’язковими для виконання Резидентами.

1.15. Простір — офісний простір, що знаходиться на території Коворкінгу та включає в себе Зони загального користування, Кімнати, Кімнати спільного користування, Кімнати для переговорів, Skype room - кімнати для телефонних переговорів.

1.16. Публічна оферта — відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України це відкрита пропозиція Виконавця про надання послуг Коворкінгу, і адресована невизначеному колу фізичних осіб та юридичних осіб, укласти цю публічну оферту на нижче визначених умовах про надання послуг доступу до Коворкінгу, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов. У разі прийняття викладених нижче умов Договору і оплати послуг Коворкінгу, згідно статті 642 ЦК України, особа, яка проводить Акцепт (оплату) цієї оферти, стає Замовником. Акцепт оферти рівносильний укладанню Публічного договору на умовах, викладених в оферті. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови Публічного договору або відкликати його. У разі зміни Виконавцем умов оферти, зміни набирають чинності з моменту їх викладення в новій редакції та веб-сайті Виконавця або заміни на нові умови, якщо інший термін не визначений Виконавцем додатково.

1.17. Постійні Резиденти — визначені замовником фізичні особи, які користуються послугою Коворкінгу, та погоджуються з умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймають умови цього Публічного договору.

1.18. Сторони – Замовник та Виконавець при згадуванні їх разом в Договорі. Тимчасові Резиденти — визначені Замовником фізичні особи, які користуються послугою Коворкінгу погодинно/поденно та погоджуються із спеціальними умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймають умови цього Публічного договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги Коворкінгу відповідно до акцептованого Замовником Пакету послуг, а Замовник має право прийняти такі оплачені послуги, зобов’язуючись виконувати умови цього Договору.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику доступ до Коворкінгу за місцезнаходженням території Коворкінгу, а саме: м. Суми, вулиця 1-а Набрежна ріки Стрілки, 9А, на умовах, визначених обраним Замовником Пакетом послуг.

3.2. Укладення Замовником Договору (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення Заявки та сплати за обраний Пакет послуг. Для оформлення Заявки Замовник зобов’язаний заповнити інформацію, що запитується у Заявці. Фактом заповнення заявки Замовник підтверджує згоду на обробку своїх персональних даних винятково з метою надання послуг Коворкінгу за цим договором та супутніх послуг.

3.3. При несвоєчасному наданні даних для оформлення Заявки або при зазначенні недостовірних даних при оформленні Заявки цей Договір вважається таким, що не був укладений.

3.4. Доступ до Коворкінгу визначається виходячи з наявності вільних місць у Коворкінгу, загальну кількість яких визначає Виконавець, на підставі Заявки Замовника.

3.5. Послуги Коворкінгу надаються в межах зони, що визначена у відповідному Пакеті послуг.

3.6. Замовник має право отримати послуги за цим Договором за умови попередньої оплати повної вартості за відповідний Пакет послуг.

3.7. Виконавець надає, а Замовник має право придбати Пакети послуг, що визначені у Додатку 1 до даного договору публічної оферти та розміщені на сайті Виконавця за посиланням у мережі Інтернет: https://infinityspace.com.ua/

3.8. Після завершення строку Акцептованого Пакету послуги Замовник зобов’язаний звільнити територію Коворкінгу або, за умови погодження з Виконавцем, сплатити за наступний строк користування Пакетом послуги. У разі якщо Замовник не звільнив територію Коворкінгу на момент закінчення Акцептованого Пакету послуг та за погодженням з Виконавцем сплатив за наступний строк послуг, Сторони вважають, що наступний строку Пакету послуг починається автоматично після закінчення попереднього Пакету послуг. Виконавець залишає за собою право протягом однієї доби з моменту отримання грошових коштів на свій поточний рахунок, повернути Замовнику сплачену вартість наступного Пакету послуг, що означатиме відмову Виконавця погодити продовження строку користування Пакетом послуг.

3.9. Жодне обладнання та майно, яке може бути використано Замовником у відповідності до обраного Пакету послуг не передається за актом приймання-передачі та не може бути переміщене Замовником за межі зони надання Пакету послуг. Акцепт цього Договору є достатньою підставою для набуття Замовником права та обов’язків з користування майном за цим Договором.

3.10. З метою забезпечення фізичного доступу до Коворкінгу Виконавець може забезпечити Замовника та визначених ним Резидентів магнітною карткою, яка надає цим особам право доступу до території Коворкінгу.

Замовник та Резиденти не мають права передавати картку третім особам. З метою унеможливлення використання інформації третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Замовника та Резидентів за допомогою документа, що підтверджує особу Замовника/його представника.

3.11. Виконавець має право регулярно (на свій розсуд) перевіряти порядок користування Замовником територією Коворкінгу на предмет відповідності такого користування умовам Договору та обраного Пакету послуг.

3.12. У випадку виходу з ладу устаткування, яке відноситься до Коворкінгу, Замовник повідомляє про це Виконавця, який повинен усунути такі неполадки протягом розумного строку.

3.13. Замовник не має право виносити за межі території Коворкінгу обладнання, устаткування та інше майно, яке є складовою частиною Коворкінгу або знаходиться на території Коворкінгу та не належить Замовнику. При виявленні факту виносу майна Коворкінгу Замовником без попередньої письмової згоди Виконавця, незалежно від мети, якщо таке майно не буде повернуто протягом 24 годин з моменту виносу назад до Коворкінгу, Замовник зобов’язується відшкодувати повну вартість такого майна.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Вартість за надання послуги сплачується Замовником Виконавцеві на умовах 100% передоплати до початку надання послуг за цим Договором, шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України в порядку, передбаченому нормами чинного законодавства.

4.1.1.На вимогу Замовника, Виконавець може надати рахунок на оплату послуг.

4.1.2. Збереження документу, що підтверджує факт оплати є відповідальністю Замовника, копія даного документу може бути витребувана Виконавцем у випадках, що передбачені цією офертою.

4.1.3. В залежності від строку акцептованого Пакету послуг та кількості визначених певних Замовником Резидентів, Виконавець на власний розсуд має право надавати Замовнику знижку, про що зазначає у на сайті https://infinityspace.com.ua/ в мережі Інтернет.

4.2. У разі припинення Замовником користування послугою Коворкінгу, сума грошей, сплачена Замовником за Пакет послуг, не повертається, якщо Виконавцем не буде прийнято інше рішення у окремих випадках. Таке рішення Виконавця має бути оформлене письмово.

4.3. Замовник не має право передавати третій особі свої права, які надані йому цим Договором.

4.4. Вартість послуг, зазначена в п. 4.1. цього Договору, включає вартість додаткових послуг з забезпечення Замовника чаєм, водою, тощо, у обсязі, що визначений відповідним Пакетом послуг та поданий на сайті https://infinityspace.com.ua/ в мережі Інтернет.

4.5. Початком надання послуги вважається дата Акцепту або, якщо інший строк зазначений в Заявці, то першим днем надання послуги вважається дата зазначена в Заявці як дата початку надання послуги.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. сплатити Виконавцю вартість користування відповідним Пакетом послуг в розмірі та в порядку, визначеному в цьому Договорі;

5.1.2. в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та/або третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з вини Замовника та визначених ним Резидентів;

5.1.3. використовувати обчислювальну та інші техніку (обладнання, меблі тощо), надану Виконавцем, відповідно до технічних вимог та обмежень, ощадливо та раціонально витрачати канцелярські товари та інші матеріали, електроенергію та воду, а також інші матеріальні ресурси, що надаються в разом з наданням послуг за цим Договором;

5.1.4. після припинення Договору повернути Виконавцю картку, обладнання та інше майно, передане Замовнику при наданні доступу до Коворкінгу;

5.1.5. не встановлювати/не користуватись на території Коворкінгу обладания та/або програмне забезпечення на обладнанні Виконавця без попередньої згоди останнього; не використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що можуть завдати шкоди; не розповсюджувати та/або не зберігати матеріали у будь-якій формі, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства; не використовувати серверні потужності Виконавця з метою збереження власних матеріалів або матеріалів третіх осіб.

5.1.6. не займатись на території Коворкінгу розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, виробництвом будь-чого;

5.1.7. не реєструвати адресу Коворкінгу в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або іншим чином використовувати адресу Коворкінгу у правовідносинах з будь-якими третіми Сторонами.

5.1.8. не змінювати місце розташування майна та обладнання Виконавця;

5.1.9. не порушувати норми та правила поводження в громадських місцях, не вживати алкогольні та слабоалкогольні напої та не палити тютюнові вироби, електронні сигарети тощо. Будь-яке вживання алкоголю має бути погоджене з адміністрацією Коворкінгу.

5.1.10. забезпечити збереження власного майна Замовника та не завдавати шкоди майну третіх осіб.

5.1.11. не перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних речовин або у будь-якому іншому стані при якому можна говорити про помутніння свідомості.

5.1.12. не порушувати правила протипожежної безпеки при використанні послуг Коворкінгу. У випадку такого порушення усі збитки понесені від цього підлягають відшкодуванню Замовником.

5.1.13. виконувати інші зобов’язання, зазначені у Правилах користування приміщенням Коворкінгу «Infinity Space», які зазначені у Додатку 2 до цього Договору.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

5.2.2. забезпечувати регулярне прибирання на території Коворкінгу;

5.2.3. забезпечити постійну наявність доступу до мережі Інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi;

5.2.4. забезпечити постійну наявність електроенергії, справність системи кондиціонування, підтримання температурного режиму, наявного обладнання.

5.2.5. протягом розумного часу усувати можливі неполадки, що можуть виникати в обладнанні, яке є частиною Коворкінгу.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. користуватись послугою з доступу до Коворкінгу згідно з умовами цього Договору;

5.3.2. отримувати послугу належної якості.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. обмежити (або відмовити) Замовнику (Резиденту) в праві користуватись територією Коворкінгу у разі якщо Замовник (Резидент) знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність третіх осіб або дії Замовника (Резидента) направленні на пошкодження майна/обладнання Виконавця;

5.4.2. змінювати умови цього Публічного договору шляхом публікації на сайті https://infinityspace.com.ua/ у мережі Інтернет без попереднього повідомлення Замовника.

5.4.3. передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без погодження з Замовником;

5.4.4. відмовити у наданні послуг Коворкінгу особам, які не Акцептували умови договору;

5.4.5. цілодобово із застосуванням технічних засобів — відео-, фотокамер, власними силами або шляхом залучення третіх осіб здійснювати спостереження за територією Коворкінгу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення (неналежне виконання) взятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.

6.3. Виконавець не несе відповідальності:

6.3.1. за неналежне надання послуг, якщо таке надання послуг не залежить від волі Виконавця.

6.3.2. за технічні незручності, в тому числі за перебої з електроенергії, викликані проведенням сезонних профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства і іншими причинами, не залежними від Виконавця, та/або тимчасового обмеження на відвідування місць загального користування;

6.3.3.за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Замовника, його відвідувачам і представникам при відсутності вини Виконавця.

6.4. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником цілісності майна/обладнання у місті надання послуг Коворкінгу, Виконавець складає Акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна/обладнання та надає його для підпису Замовником, а у випадку відмови Замовника підписати такий Акт, Акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні.

6.5. У разі користування Замовником територією Коворкінгу без сплати вартості послуг за цим Договором Виконавець має право обмежити доступ Замовнику до Коворкінгу, в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору для Замовника

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно з Договором, якщо це невиконання спричинено настанням об’єктивних обставин непереборної сили, про що Сторони зобов’язані повідомити одна одну протягом трьох робочих днів електронною поштою, і т.д.

7.2. Для цілей цього Договору «Форс мажор» означатиме відносно кожної Сторони будь-яку обставину, яку Сторона не могла передбачити, включаючи (але не обмежуючись): війна, вторгнення, повстання, революція, заколот або громадянська війна; акт уряду в його суверенній якості; землетруси, пожежі, бурі, повені або будь- які інші випадки спричинені діями сил природи; страйки, локаути, бойкоти або інші форми страйкового руху; тероризм, саботаж; епідемії.

7.3. При цьому термін виконання зобов’язань відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли дані обставини.

7.4. Якщо дані обставини продовжуватимуться більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право анулювати Договір і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права претендувати на відшкодування збитків.

7.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Це договір набуває чинності з моменту його затвердження Виконавцем.

8.2. Акцепт цього Договору Замовником означає повну та беззаперечну згоду Замовника з його умовами.

9. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку припинення Договору з ініціативи Виконавця та ненадання послуг за переліком оплаченого Замовником Пакету послуг, Виконавець протягом однієї доби зобов’язується повернути Замовнику за його письмовою вимогою вартість оплачених та не наданих послуг пропорційно кількості календарних днів, протягом яких послуга не надавалась, без сплати будь яких санкцій чи неустойки.

9.2. Замовник не має права безпідставно відмовитись від виконання умов договору. Не користування послугою за цим Договором зі сторони Замовника не є підставою для повернення сплаченої вартості послуг або зарахування в рахунок наступних послуг.

9.3. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг в односторонньому порядку протягом однієї доби, якщо: а) Замовник порушив умови Договору; б) Замовник завдав збитків або порушив комерційні інтереси Виконавця; в) у разі відсутності у Виконавця можливості надати послугу з метою дотримання норм безпеки на території Коворкінгу; г) з підстав зазначених в п. 9.1. Договору.

У разі такої відмови Виконавець надсилає на адресу Замовника (на електронну адресу, якщо Замовник зазначив її як основний метод повідомлення у Заявці), зазначену в Заявці, повідомлення про таке розірвання договору. Договір вважається достроково розірваним для Замовника протягом п’яти календарних днів з моменту відправлення повідомлення про розірвання.

У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частинах а), б) та в) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, не повертаються.

У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частині г) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, повертаються протягом 7 днів з моменту розірвання пропорційно частині строку послуги, коли послуга не надаватиметься.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.2. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладання Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявляють про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь- яку зі Сторін укладати договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору вкрай невигідними для себе.

10.3. Замовник цим гарантує, що він має необхідну правоздатність та дієздатність, має право вчиняти дії та нести обов’язки, передбачені цим Договором.

10.4. Будь-які повідомлення, які вчиняються Виконавцем на адресу Замовника, вважаються вчиненими належним чином одним з таких способів: (а) відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Заяві Замовника при замовленні послуги; (б) відправлення повідомлення за допомогою пошти на адресу, зазначену Замовником при замовленні послуги.

10.5. Цей Договір складений відповідно до положень ст. 3, ст. 6, ч.2. ст. 628, ст. 627 та ст. 633 ЦК України, а також інших норм та правил чинного законодавства України.

Доповнення:

1. Вартість послуг за Договором може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом повідомлення про це - опублікування інформації в додатку та на офіційному сайті Виконавця у мережі Інтернет: https://infinityspace.com.ua/

1. Тарифи надаються в період роботи Коворкінгу з 9:00 до 19:45.

2. Тариф може змінюватися в залежності від акційних пропозицій. З існуючими акційними пропозиціями можна ознайомитися на сайті https://infinityspace.com.ua/.

3. Будь-які інші питання обговорюються з адміністрацією індивідуально.

Додаток № 2 до Публічної оферти про приєднання до договору
надання послуг Коворкінгу

ПАМ’ЯТКА РЕЗИДЕНТА
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ КОВОРКІНГУ

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.«Правила» – ці правила, які регулюють перебування та поведінку на території та є обов’язковими для виконання Резидентами.

1.2.«Адміністрація» – сукупність осіб, які від імені власника управляють (обслуговують) нерухомими та рухомими об’єктами, а також технічними засобами та сервісами.

1.3.«Постійні Резиденти» – особи (юридичні або фізичні), яким було надано статус резидента і з якими Адміністрацією було укладено відповідний Договір. Також під Резидентами в цих правилах маються на увазі їх співробітники та інші пов’язані особи.

1.4. «Пропуск» – електронна магнітна карта, яка видається для відвідування Коворкінгу Резидентам;

1.5. «Резиденти» — сукупна назва постійних та тимчасових Резидентів.

1.6.«Тимчасові Резиденти» — визначені замовником фізичні особи, які користуються послугою Коворкінгу погодинно/поденно та погоджуються із спеціальними умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймають умови Публічного договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Коворкінг є простором самостійної робочої діяльності фізичних осіб, не пов’язаних трудовими відносинами. Усі користувачі Коворкінгу зобов’язані ознайомитись з даними Правилами до початку своєї роботи;

2.2.Правила регулюють права і обов’язки всіх осіб, які перебувають в Коворкінгу і обов’язкові для дотримання ними;

2.3. Всі особи, перебуваючи в Коворкінгу, вважаються ознайомленими та погоджуються з правилами Коворкінгу;

2.4. Правила доводяться шляхом розміщення на сайті https://infinityspace.com.ua/ або шляхом передачі Правил для ознайомлення в друкованому вигляді при першому візиті, при укладенні Договору.

3. РЕЖИМ РОБОТИ. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ

3.1. Коворкінг працює для постійних Резидентів з 9.00 до 19.45 год.

3.2. Проведення на території Коворкінгу фото/ відео- зйомки допускається виключно з дозволу Адміністратора;

3.3. На території Коворкінгу телефони необхідно перевести в вібро-режим або в беззвучний режим;

3.4. На території Коворкінгу необхідно використовувати обчислювальну та інші техніку (обладнання, меблі тощо), надану Резиденту, відповідно до технічних вимог та обмежень, ощадливо та раціонально витрачати канцелярські товари та інші матеріали, електроенергію та воду, а також інші матеріальні ресурси, що надаються в разом з наданням послуг.

3.5. На території Коворкінгу потрібно розмовляти тихо, не заважати оточуючим. Користувачі зобов’язані забезпечувати чистоту і порядок, не смітити в Коворкінгу та будівлі;

3.6. Після закінчення роботи в Коворкінгу, прибрати за собою сміття і викинути його у відро для сміття;

3.7. У випадку, якщо потрібна участь прибиральниці для забезпечення чистоти в конкретних місцях внаслідок діяльності користувача (розлиття напоїв, розкид їжі на підлогу, на стіл тощо), користувач повинен повідомити про це Адміністратора;

3.8. Користувачі Коворкінгу повинні дотримуватися правил пожежної безпеки, санітарних норм, дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в Коворкінгу і в будівлі, а в разі псування такого майна — відшкодувати завдані збитки;

3.9.Вимоги Адміністратора по дотриманню Правил, чинного законодавства є обов’язковими до виконання на території Коворкінгу. Особи, які не виконують такі вимоги, зобов’язані покинути Коворкінг разом зі своїми речами на першу вимогу Адміністратора.

4. ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ У КОВОРКІНГУ

4.1. В Коворкінгу забороняється:

● Палити (в тому числі з використанням парогенераторна і електронних сигарет);

● Перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

● Вживати алкогольні напої, наркотичні, інші заборонені речовини;

● Створювати перешкоди і незручності іншим особам, в тому числі шуміти, нецензурно виражатися і здійснювати будь-які дії образливого характеру по відношенню до інших осіб;

● Перебувати з тваринами;

● Перебувати без захисної маски, якщо особа має ознаки ГРВІ, грипу чи інших захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом;

● Приносити з собою легкозаймисті, вибухові, небезпечні речовини;

● Залишати без нагляду особисті речі;

● Складати особисті речі та / або залишати їх на зберігання без узгодження з Адміністратором;

● Встановлювати/користуватись на території Коворкінгу обладання та/або програмне забезпечення на обладнанні Коворкінгу без попередньої згоди останнього;

● Розповсюджувати та/або зберігати матеріали у будь-якій формі, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства;

● Займатись на території Коворкінгу розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, виробництвом будь-чого;

● Реєструвати адресу Коворкінгу в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або іншим чином використовувати адресу Коворкінгу у правовідносинах з будь-якими третіми Сторонами.

● Змінювати місце розташування майна та обладнання;

● Порушувати норми та правила поводження в громадських місцях.

4.2. У разі пошкодження чи втрати майна, спричинених з вини Резидента, Резидент повинен відшкодувати завдані збитки в повному обсязі. Адміністрація Коворкінгу має право обмежити (або відмовити) Резиденту в праві користуватись територією Коворкінгу у разі якщо Резидент знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність третіх осіб або дії Резидента можуть спричинити пошкодження майна/обладнання Коворкінгу.

У разі порушення Правил користування приміщенням коворкінгу «Infinity Space» більш ніж три рази Адміністрація Коворкінгу має право відмовити у наданні послуг Коворкінгу такому Резиденту без повернення сплачених за відповідний період коштів.

5. МАЙНО РЕЗИДЕНТІВ ТА ВІДВІДУВАЧІВ

5.1. Резиденти погоджуються з тим, що все майно, яке їм належить, є лише їх зоною відповідальності, й Адміністрація не несе відповідальність за збереження такого майна або збиток, заподіяний такому майні третіми особами.

5.2. Кожен Резидент повинен перевірити, що забрав всі свої речі перед виходом з будь-якого приміщення.АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець
Яцентюк Олександр Вікторович

40021, м. Суми, вул. Богдана Хмельницького, 1
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3060405573

IBAN: UA64337546000002600405502609